Gianluca Montenegro - Firenze 2015

Strumento
Anno
2015
Modello
Montagnana